Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

6. ročník

Bloková stáž studentů VI.ročníku 1.LF UK v Praze

Náplň stáží:

Medici VI.ročníku se během týdenního pobytu na II.chirurgické klinice seznamují s odbornou chirurgickou činností v oboru kardiovaskulární chirurgie v rámci povinností mladšího sekundárního lékaře.

Výuka probíhá na čtyřech vybraných pracovištích kliniky pod dohledem odborných asistentů a studenti se během stáže vystřídají na všech těchto úsecích. Po skončení klinické stáže následuje seminář probírající otázky a témata v oboru kardiovaskulární chirurgie ke státním závěrečným zkouškám.

Část stáže zaměřená na problematiku transplantace srdce a podpůrné srdeční systémy probíhá na klinice Kardiovaskulární chirurgie IKEM (1 den, v zimním semestru z provozních důvodů každý druhý týden v úterý ) a část stáže zaměřená na endovaskulární a robotickou cévní chirurgii probíhá na oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce (1 den - středa). Kopii plánu cesty a instrukce obdrží studenti 1. den stáže.

Příchod na kliniku:

Studenti VI.ročníku se v 7,00 hodin převléknou v šatně ve 4.patře kliniky. Klíč od šatny si vyzvednou na 1.klinickém oddělení nebo u sekretářky kliniky proti indexu. Po ukončení stáže klíč od šatny opět vrátí.

Šatnu je nutné zamykat !!! Nenechávejte si cenné věci a peníze v šatně !!!

Rozdělení do pracovních skupin:

7,00 – 8,00hod setkání ve IV. patře před posluchárnou. Kontrola prezence a rozdělení studentů do čtyř skupin (I,II,III,IV), které budou pracovat na 1/ Klinickém oddělení, 2/ Operačních sálech, 3/ Ambulancích a 4/ Pooperačním oddělení.

Střídání skupin během stáže:

pondělí (skupina-pracoviště): I-1, II-2, III-3, IV-4
úterý klinika Kardiovaskulární chirurgie IKEM /VFN – stáž se střídá každý druhý týden
středa odd.cévní chirurgie NNH
čtvrtek I-2, II-3, III-4, IV-1

Odchod skupin na jednotlivá pracoviště, kde pod dohledem dalších odborných asistentů vykonávají následující činnosti:

Klinická stáž:

8,00 – 10,00 hod medici budou pracovat na jednotlivých odděleních. Náplní jejich činnosti je práce mladšího sekundáře (vyšetření, převazy, příjem a propuštění nemocného, vyšetření a lékařská zpráva-nález na ambulanci, přístroje a monitoring na pooperačním oddělení, mimotělní oběh, zásady chování, asepse a antisepse na operačních sálech), reference při vizitě a příprava na kazuistický seminář.

Pracoviště I – Klinické oddělení

Skupina bude předána lékaři, který ten den pracuje na klinickém oddělení I a II Studenti budou asistovat u převazů, budou provádět základní fyzikální vyšetření nemocných , studovat chorobopisy, referovat o nastudovaných případech, psát příjmy a propuštění nemocných. oddělení

Pracoviště II – Operační sály

Skupina bude předána staniční sestře nebo jejímu zástupci. Studenti se převléknou do operačního prádla a budou rozděleni na operační sály, vždy maximálně dva studenti na jeden sál. Odborný asistent – vedoucí operační skupiny rozhodne, zda student, který projeví konkrétní zájem, bude přímo asistovat při operaci. Medici na sálech musí dbát pokynů staniční sestry a všech ostatních sálových sester k zachování STERILITY !!!

Pracoviště III - Ambulance:

Skupina bude předána odbornému asistentu výuky. Studenti budou rozděleni do všeobecné, kardiologické a speciální chirurgické ambulance. Zde budou sledovat vyšetřovací postupy, asistovat u převazů, fyzikálně vyšetřovat nemocné, studovat zdravotnickou dokumentaci a psát lékařské zprávy – nálezy.

Pracoviště IV - Oddělení JIP :

Skupina bude předána odbornému asistentovi výuky. Studenti se seznámí s činností a principem přístrojů na pooperačním oddělení a osvojí si základní invazivní monitoring životních funkcí operovaných pacientů. Samozřejmě se zúčastní rutinní práce mladšího sekundáře (převazy, administrativa) pod vedením lékařů JIP.

Kazuistiky:

Každá skupina (Sál, Pooperační oddělení, Ambulance, Klinické oddělení) si připraví jednu kazuistiku na podkladě toho, co studenti zjistili vyšetřením nemocných, prohlídkou chorobopisů, sledováním na pooperačním oddělení a operačním sále.

Kazuistiky nemocných budou zaměřeny následujícím způsobem:

Pondělí – ICHDK, ICHM
Úterý - ICHS, Tx srdce, podpůrné systémy, chirurgie velkých cév
Středa- Endovaskulární chirurgie, robotická chirurgie
Čtvrtek - Chlopenní vady, vrozené srdeční vady

Na semináři pak budou studenti prostřednictvím připravených kauzuistik a svých znalostí reagovat na právě probírané téma ke státní závěrečné zkoušce.

Seminář:

10,00 – 12,00 hod seminář ve IV. patře II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie probírající vybrané kapitoly a témata v oboru kardiovaskulární chirurgie ke státním závěrečným zkouškám + kasuistiky z klinického semináře. Po skončení stáže studenti obdrží od přednášejícího podpis do své prezenční listiny, který si nechají razítkem potvrdit na sekretariátě.

Témata semináře:

Pondělí – ICHDK, ICHM
Üterý - ICHS, Tx srdce, podpůrné systémy, chirurgie velkých cév
Středa- Endovaskulární chirurgie, robotická chirurgie
Čtvrtek - Chlopenní vady, vrozené srdeční vady

Vedením semináře bude každý den pověřen asistent, se kterým se medici ráno setkali při rozdělování do skupin a odvádění na jednotlivá pracoviště.

Vedoucí asistent VI.ročníku :

Vedoucím asistentem pro VI.ročník je určen as. MUDr. Rudolf Špunda ( linka 2781). Pokud budou mít medici během stáží nějaké problémy, mohou je ihned s tímto učitelem řešit.

Noční služby :

Pouze pro zájemce a členy Chirurgického kroužku. Začínají v 19,00 hodin a končí ráno následujícího dne v 7,00hodin. Vypsaní studenti na noční službu se hlásí u prvního asistenta ve službě. Během služby se budou řídit pokyny 1.nebo 2.asistenta.

Zápočty :

Budou uděleny poslední den stáží na I.chirurgické klinice.

Nahrazování stáží, individuální stáže:

Po dohodě s vedoucím asistentem je možno jednu chybějící stáž nahradit s jiným kroužkem nebo jednou noční službou popřípadě jedním operačním dnem. Individuální stáže nebudou poskytovány.

Chirurgický kroužek:

Do chirurgického kroužku se mohou hlásit studenti všech ročníků.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky