Dotaz: měla jsem manžela v nemocnici pro bolest na hrudníku. Srdeční infarkt byl vyloučen.

Odpověď: Ohledně kořene aorty záleží na velikosti a její dynamice (růstu).

Vstoupit do poradny

 
 

Současnost

Současná II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie je konsolidované pracoviště s personálním a přístrojovým vybavením na vysoké úrovni. Klinika kardiovaskulární chirurgie poskytuje svým pacientům vysoce specializovanou péči v celém spektru kardiochirurgických i cévních výkonů prostřednictvím komplexní chirurgické lůžkové, ambulantní i konsiliární služby. Přispívá k tomu i skutečnost, že budova kliniky prošla náročnou generální rekonstrukcí s ohledem na solidní komfort pro nemocné a dobré pracovní zázemí pro personál.

Probíhá zde pregraduální výuka mediků 4. a 6. ročníku v oblasti kardiovaskulární chirurgie, výuka volitelných předmětů „Vybrané kapitoly z kardiovaskulární chirurgie“ a dále výuka techniků bakalářského studia 1. LF „Zdravotnická technika“.
V současné době aktuálně studuje doktorský program deset postgraduálních studentů. V roce 2009 studium úspěšně ukončili dva studenti a obdrželi tak titul Ph.D.

II. chirurgická klinika je rovněž zapojena do programu rezidenčních míst v rámci VFN. Na klinice působí v současné době dva lékaři rezidenti, a to v oboru cévní chirurgie i kardiochirurgie, s programem na dobu šesti následujících let se školiteli z řad lékařů kliniky.

Na klinice probíhá celá řada výzkumných úkolů. V oblasti cévní chirurgie je to především výzkum reperfuze u ischémie končetin, výzkum infekce cévních protéz a výzkum hemodynamiky cévních spojení. V oboru kardiochirurgie pak probíhá výzkum chirurgické léčby plicní hypertenze, výzkum srdečních selhání, včetně použití srdečních podpor, a výzkum významu tepenné revaskularizace pro dlouhodobou prognózu, chirurgická léčba fibrilace síní a záchovné operace chlopní. V rámci zahájení tohoto programu jsme uspořádali workshop „Záchovné operace aortální chlopně“ s účastí předního světového odborníka v této oblasti prof. Hanse Joachima Schäferse. Na klinice v loňském roce rovněž přednášel doc. Fridrich z Německa v rámci předávání dobré praxe v oblasti zkušeností s implantacemi srdečních podpor a prof. Tovar z Kalifornie USA.

Unikátním programem v ČR je program chirurgické léčby plicní hypertenze, který je na klinice vybudován ve spolupráci s dalšími klinikami kardiocentra VFN, především s II. interní klinikou kardiologie a angiologie VFN a s mezinárodní spoluprácí center ve Vídni, Cambridgi, Mainzu, Paříži a San Diegu.

V roce 2008 prošla rekonstrukcí také posluchárna ve čtvrtém patře budovy, která byla nově vybavena moderní technikou a mimo jiné audiovizuálně propojena s operačními sály. To umožňuje sledovat průběh operace, komunikovat s operatérem, sledovat například echokardiografické vyšetření nebo endoskopické postupy, a to vše ve vysoké kvalitě. Možnost sledování operací v přímém přenosu z posluchárny kliniky vedlo k výraznému zlepšení výuky mediků a dále k pořádání cílených seminářů či workshopů.

V současné době je pracovní náplň kliniky relativně vyvážená. Asi z poloviny ji tvoří operace na srdci a z druhé poloviny výkony cévní. Klinika zaměřila svoji pozornost na problematiku nemocných v sedmém a osmém věkovém deceniu, což je postup, který přináší výborné výsledky. Rozhodující bylo, pokud to lze, provádět operace bez použití mimotělního oběhu, čímž byla odstraněna řada komplikací, souvisejících s jeho použitím.
Do stejné kategorie patří i tzv. hybridní výkony, což jsou kombinované výkony, při kterých se zúžení na věnčitých tepnách řeší kombinací aortokoronárního bypassu a pomocí balónkové angioplastiky. Tyto výkony provádíme ve spolupráci s invazivními kardiology. Smyslem je omezit rozsah a délku výkonu při optimálním výsledku.

Dále je třeba se zmínit o aplikaci mechanických podpor selhávajících plicních a srdečních funkcí. Nejde o novum. Různé typy podpor jsou známé desítky let, ale z různých důvodů, zvláště pro ekonomickou zátěž a možné komplikace jsou využívány jen na některých kardiochirurgických pracovištích. Klinika má mimo jiné zkušenost s minituarizovaným mimotělním oběhem.
II. chirurgická klinika se také začala podílet na léčbě maligního melanomu znovuzavedením metody končetinové perfuze, spočívající v izolaci končetinového oběhu s napojením na mimotělní oběh, což je metoda, která je v současné době v ČR používaná jen v CKTCH Brno.

Díky zakoupení dvou srdečních podpor LEVITRONIX jsme podstatně rozšířili možnosti v oblasti srdečních podpor.
II. chirurgická klinika provádí léčebnou metodu ECMO (mimotělní membránová oxygenace), kterou jsme úspěšně použili i u pacientů v těžkém stavu nakaženým virem chřipky typu H1N1. Metoda dokáže dočasně nahradit funkci těžce postižených plic a umožnila léčbu pacientů, jejichž zdravotní stav byl natolik vážný, že by bez této léčby neměli šanci na uzdravení.
Unikátní zákroky představuje chirurgická léčba sekundární plicní hypertenze. V současné době je klinika jediné pracoviště v České republice, které tyto operace provádí a operujeme i pacienty ze Slovenska, kde se tyto operace neprovádí.

j.l.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednosta kliniky

 

Vítám Vás na našich nových webových stránkách. Věřím, že umožní naši vzájemnou komunikaci jak s odbornou veřejností, tak i s jednotlivými pacienty.

Celý text

Objednání na kliniku

 

Telefonicky: 224 969 490
nebo se objednejte online

Akce kliniky